გამგეობა

 
 

GREDA-ს გამგეობა წარმოადგენს საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღმასრულებელ ორგანოს.

 

გამგეობის კომპეტენციის ფარგლები:

  • იწვევს და ატარებს ასოციაციის წევრთა საერთო კრებას;

  • ირჩევს გამგეობის თავმჯდომარეს;

  • ადგენს წევრობის მსურველებთან და წევრებთან ურთიერთობის წესს;

  • შეიმუშავებს და საერთო კრებას დასამტკიცებლად წარუდგენს ასოციაციის საქმიანობის სტრატეგიულ მიმართულებებს;

  • ამტკიცებს ასოციაციის მიერ გაწეული საქმიანობისა და ფინანსურ ანგარიშს საერთო კრებისათვის წარსადგენად;

  • ამზადებს ასოციაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, გეგმებს და მიზნობრივი პროგრამებს;

  • ამტკიცებს სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ საკითხებს.

გამგეობის წევრები

 

გიორგი აბრამიშვილი

თავჯდომარე

 

ტარას ნიჟარაძე

 

ენერგო არაგვი

 

ლაშა იორდანიშვილი

 

PERI

 

ლაშა ბიბილური

 

Hydro Development Company

 
 

ანუკი ბათიაშვილი

 

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი - GEDF

 

გიორგი მარგებაძე

 
 

მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაცია

 
 

გურამ ნიკოლაშვილი

 
 

ჰიდროალიანსი